اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب

بزار بره.......


شکسپیر :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره!
اگر برگشت که مال توئه..
اگر برنگشت سم که داری؟ خودتو بکش!


خوشبین :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
نگران نباش حتما بر میگرده!!


شکاک :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
اگه برگشت ازش بپرس چرا ؟!!!

ناشکیبا :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
اگه تو یه مدتی برنگشت فراموشش کن !!!


صبور :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
اگه برنگشت اونقدر صبر کن تا برگرده!


خوشگذران :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
وقتی برگشت اگه هنوز عاشقش هستی دوباره
ولشکن بره...
دوباره...


فعال دفاع از حقوق حیوانات :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
در واقع همه ی موجودات زنده حق دارن که آزاد باشن!


وکلا :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
بند ۱ از پاراگراف ۲ص ـ ۱۳ بند الحاقی دوم از قانون
آزادی ازدواج به طور صریح می گوید که.........


بیل گیتس :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
اگه برگشت من فکر میکنم که میتونیم برای نصب مجددش
یه هزینه هایی رو پرداخت کنیم.البته بهش بگو باید خودشو
بهتر کنه!!!!!!!


زیست شناس :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
حتما متحول می شه!!


فروشنده :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
اگه برگشت قرارداد ببند و اگه برنگشت چه خوب
بعدی !!!!!!!!


فیزیکدان :
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
اگه برگشت این قانون جاذبه است
اگه برنگشت یا مقدار اصطکاک بیشتر از نیروی جاذبه است
یا زاویه برخورد بین دو جسم در زاویه مناسب تنظیم نشده!

نیِِِــــلو:
اگه عاشق کسی شدی بهش نچسب بزار بره...
اون اگه قصد موندن داشت نمی رفت...
پس بر نمیگرده!
فقط می تونی با یاد و خاطره ی معشوقت زندگی کنی.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٥