امهارم

سانسور شعرهای کودکی ما

اتل، متل، توتوله / گاو حسن چه جوره؟
نه شیر داره نه پستون
شیرشو بردن
هندستون
یک زن کردی بستون
اسمشو بزار عمقزی / دور کلاش قرمزی
هاچین و
واچین / یه پاتو ورچین

** شعر فوق بنابه دلایل زیر، قابلیت دریافت مجوز چاپ
ندارد: **

عدم رعایت قواعد ادبی: هر انسان بالغی متوجه این مساله میشود که
دو کلمه توتوله و چهجوره همقافیه نیستند و به همین دلیل کل شعر زیر سوال میرود ...

وابستگی به اجانب: گاو حسن خواننده را به یاد فیلم گاو اثر داریوش مهرجویی
میاندازد و چون مهرجوییاز عناصر وابسته و جاسوسان استکبار و صهیونیزم است به نظر
میرسد که شاعراین شعر نیز با وی همدست میباشد.

- بدآموزی: کلمه پستون مصداق
کامل بدآموزی بوده و باعث باز شدن چشم و گوش کودکان و نیز تحریک احساسات و عواطف و
باقی چیزهای ملت همیشه در صحنه میشود.
نشر اکاذیب: شاعرمیگوید گاو حسن شیر ندارد
در حالیکه در بیت بعدی از صادرات شیر این گاوبه هندوستان حرف میزند. گاوی که شیر
ندارد چگونه شیرش را به هندوستانصادر میکنند؟
- بیتوجهی به منافع ملی:هندوستان
در پرونده هستهای کشورمان بارها نامردی کرده است. بنابراین شاعرموظف است به جای
صادرات شیر به هندوستان، آن را به برادرانمان در ونزوئلا، فلسطین و لبنان تقدیم
کند.
اقدام علیه امنیت ملی: ستاندن یک زن کردی و گذاشتن یک اسم ترکی روی آن
(عمقزی)، باعث تحریک قومیتها و اخلال در امنیت ملی میشود.
- تشویق به بیحجابی:
گذاشتن کلاه آن هم با رنگ قرمز بر روی سر در حالیکه چادر تنها نوع حجاب محسوب
میشود، مصداق ترویج بد حجابی است.
علیرغم تمامی ایرادات وارده، از آنجاییکه
دغدغه اصلی ما آزادی بیان و اندیشه است ,, لذا

تصمیم گرفتیم مجوز نشر شعر
مذکور را با تغییراتی اندک! صادر کنیم:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,

اتل، متل،
زباله / گاو قلی باحاله!
هم شیر داره هم آستین
شیرشو بردن فلسطین
بگیر یک
زن راستین
اسمشو بزار حکیمه / چادرشم ضخیمه
هاچین و واچین / یه پاتو ورچین!

 

 
 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٢