مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هر چه بدهد، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد .
 
 
 
 
 
 
اگر دنبال موفقیت نروید ، خودش دنبال شما نخواهد آمد !!!
 
 
 
 
 
 
در هر طلوع و غروبی محبت کن و مهربان باش، دوست بدار، شاید فردایی نباشد .
 
 
 
 
 
 
زمانی که همه به دنبال چشمان زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش ...
 
 
 
 
 
 
ماه را نشانه بگیر چون حتی اگر به هدف نزنی در میان ستارها پایین میایی .
 
 
 
 
 
 
یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کند بشه نه اینکه هیزمش زیاد بشه !
 
 
 
 
 
 
شیشه ای باش اما نه آنقدر شیشه ای که با هر نفسی بشکنی ...
همیشه به فکر پایان باش اما نه آنقدر که آغاز را فراموش کنی ...
با خودت و تمام دنیا صادق باش حتی اگر دنیا با تو صادق نباشد ...
 
 
 
 
 
 
خطرناک‌ترین ریسک در زندگی این است که هرگز ریسک نکنید !!
 
 
 
 
 
 
فقط کسی معنی دل تنگی را درک می کند که طعم وابستگی را چشیده باشد پس هیچوقت به کسی وابسته نشو که سر انجام آن وابستگی دلتنگیست .
 
 
 
 
 
 
تلاش کنیم ندیدها را ببینم ، دیدن آنچه همه می بینند هنر نیست
 
 
 
 
 
 
در زندگی آنقدر شکست خوردم تا با شکست شکست را شکست دادم .
 
 

/ 0 نظر / 4 بازدید