انواع صداها در بین ملت کرد :

شلقه شلق ، شلپه شلپ ، شریخه شریخ ، فلقه فلق ، قولته قولت، فلته فلت ، خرمه خرم ، گرمه گرم ، زرمه زرم ، رمبه رمب ، کرمه کرم ، ورته ورت ، تپه تپ ، چقه چق ، سرته سرت ، نقه نق ، جرپه جرپ …

------------------------- )
دوگله لات و لیوت دعوا می کردن.جاهل اول: تو اوقره ریوداری بوش بینم چن سالته؟جاهل دوم: تاریخ تولد مه :یه ک یه ک یه ک (1/1/1) خود چن سالته؟
جاهل اول : مه؟ مه هی بیمه داشی!!!!!!
----------------------------------
تالی دوریه که ت به دل اکیشم

له سر خیه یالت فرمیسک اریژم

قد خیه یال نه که ی تو له یاد به که م

مگر او روژی کوچ بو خاک به که م
/ 0 نظر / 17 بازدید