بلبل طنا ز!


محمد علی گویا شاعر طنز پرداز از چهر ه ها ی مطرح طنزپردازان چها ردهه اخیرایران است او سال1313در کرمانشاه متو لد شد

واز دهه 30سرودن اشعارطنز امیزرا آغازکرد وبه مدت پانزده سال عضوثابت هیئت تحریرتوفیق بود .فعالیت مطبوعاتی خود را پس از

انقلاب باانتشارهفته نامه گل آقا آغاز کردوازهمکارا ن تحریریه گل آقا شد.


اشعار طنز امیزسیاسی واجتماعی اوبا نام بلبل گویا همیشه زینت بخش هفته نامه گل آقا بود.

گویا سرانجام 6فروردین 1380 به سرای با قی شتا فت .نمونه ای ازاشعاراوراکه ازکتاب محمدعلی گویا( از مجموعه کتابها ی طنز

پردازان معا صر انتشارات گل آقا ) انتخاب شده می خوانیم:


((نخست وزیرسابق پهلوی در شیرازبه یک قهوه چی که روی شیشه اش نوشته بود نهار گفت:نهار غلط است وناهارصحیح است.))

جراید

ناهار ونهار

ا ی جناب صدر اعظم آفرین

مرحبا به به غمت کم آفرین

مرحبا برتو که اهل دانشی

موی را ازماست بیرون می کشی

شد نبوغ تو بشیراز اشکار

بحث کردی چو ن دراطراف ناها ر

خوب گفتی با جناب قهوه چی

(( این غلطها بر سرشیشه که چی؟ ))

چون ((نهار))قهوه چی ازیک ((ناهار ))

یک(( الف )) کم داشت این ننگ است و عار

این الف ل اصل تمام حرفهاست

کی ناهار بی الف دیگر غذ است؟

روحش شاد ویادش گرامیباد
/ 0 نظر / 3 بازدید