خانم به مسافرت رفته بود . به شوهرش تلگراف کرد که:به مهمانخانه دار مقروضم پنج هزار تومان بفرست.

شوهر به شوخی جواب داد: پول نیست در عوض صد بوسه تلگرافی فرستادم.

زن مجدا نوشت:متشکرم بوسه ها را به جای پول به مدیر مهمانخانه دادم .قبول کرد.

/ 0 نظر / 16 بازدید