یک چوپان میره خواستگاری ازش میپرسن چی کاره ای میگه نمایشگاه گوسفند دارم.

--------------------------------------------------------------------------------

وقتی خدا زن را آفرید.دیگر شیطان از چشمش افتاد و برای همین ابلیس را از درگاهش بیرون کرد. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ

از نظر ریاضی زن مساوی است با جمع بلایای لطیف به توان انواع ناراحتیهای ظریف. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

زیاد حرف زدن خانمها معجزه و گوش دادن مردها کرامت است. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ

بعضی از زنها خودشان را آنقدر زیبا خوش هیکل و قشنگ تصور می کنند که آینه را قبول ندارند. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

اشک زن نیرومند ترین ماده سیال روی زمین است. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

وظیفه هر زنی ازدواج است و وظیفه هر مردی فرار از ازدواج. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ

تنها ماهی که زنان در آن کمتر حرف میزنند.اسفند ماه است.چون یک روز کم دارد و 29 روز است. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

اشک زن منهای حرف حساب به علاوه چند تا حرف قلمبه تقسیم بر چند ساعت قهر و افاده ضربدر مقداری ناز و کرشم مساوی است با گول خوردن و خر شدن مرد و روانه شدن به بازار برای خرید. ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

خدا زن را بعد از مرد آفرید زیرا هنگام آفرینش آدم(مرد) نمی خواست کسی در کارش فضولی کند. ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

اگر گفته زنها را در مورد سنشان قبول کنیم. همه آنها در ایام جوانی جوانمرگ شده اند.طفلکی ها ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ

ماهیت خانمها را می توان از اسامی آنها فهمید از جمله :شراره-شعله-فریبا-آرزو-افسانه-فتانه-شهر آشوبو..... ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

زنها در زندگی عاشق چیزهای ساده می شوند و چه چیزی ساده تر از مردها. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

در مشرق زمین مردها زن را ضعیفه می خوانند ولی تاریخ شرق پر است از مردانی که مغلوب همین ضعیفه ها شده اند. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

مرغ تنها همسری است که اگر شوهرش 10 زن دیگر هم داشته باشد .حسودیش نمی شود. ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ زبان زن شمشیری است که هرگز زنگ نمی زند. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

هر بدن لاغر و نحیفی به تدریج به تحمل ضربات لنگه کفش عادت میکند.پهلوان واقعی مردی است که در مقابل رگبار اشک خانمها مقاومت کند.

/ 0 نظر / 2 بازدید