بهترین باش!

بهترین دوست اگه نیستی، لااقل بهترین دشمن باش،

غمخوارم اگه نیستی، لااقل بزرگترین غمم باش،

هرچه هستی بهترین باش،

چون بهترین ها همیشه در خاطر می مانند،

پس در خاطرات بدم بهترین باش!
................................................................
ناپلئون...

ناپلئون میگه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی... چیزی رو بنویس که بتونی پاشو امضاء کنی... چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی!


ناپلئون میگه وقتی سیبی رو گاز زدی و دیدی کرم درسته ای توش بود، خوشحال باش! اما اگه سیبی رو گاز زدی و کرم نصفه ای توش بود، اوون وقت ناراحت شو از خوردن اون کرم!!

دروغ...

اگه چشمت پرسید، بگو ندیدمش... اگه گوشت پرسید، بگو نشنیدمش... اگه دستت لرزید، بگو ماله سرماست... اگه پات سست شد، بگو ماله ضعفه... ولی اگه دلت ریخت، به خودت دروغ نگو....( چنین گفت زرتشت...)


اشک...

وقتی تو رو از دست دادم، اشکی نریختم! چون تموم اشکهام رو برای بدست آوردنت ریخته بودم.

پیوند...

دوست داشتن برتر از عشق است... عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی!
اما دوست داشتن پیوندیست خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال!


زندگی 3 چیز است:

اشکی که خشک میشود........ لبخندی که محو میشود..........و یادی که در عالم فراموشی می ماند....

وجدان...

راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است. به آرمان هایت پای بند باش.عاشقتم...

به اندازه موهای سرم دوستت دارم، به اندازه موهای ریخنه شده ام عاشقتم، به مقدار دفعه هایی که شونه کردم بهت وفادارم. شناختی؟..........منم منم حسن کچل!


عشق مثل...

ساندویچی که 2 نفر از 2 طرف شروع میکنن به خوردن، وقتی بهم میرسند که تموم شده!


زندگی 3چیز بیشتر نیست:

1. به اجبار به دنیا آمدن!
2. با غم زیستن!
3. با آرزو مردن!
نگو...

نگو بار گران بودیم و رفتیم... نگو نا مهربان بودیم و رفتیم...
نگو اینها دلیل محکمی نیست... بگو با دیگران بودیم و رفتیم...


اگه... اگه...اگه...

اگه تیپ بزنیم، میگن با کی قرار داری؟
اگه لباسای معمولی بپوشیم میگن تو اصلا سلیقه نداری!
اگه دیر بریم خونه میگن کدوم گوری بودی؟
اگه زود بریم خونه میگن چه غلطی کردی زود اومدی؟!!
اگه زیاد بگیم دوست دارم، میگن باز چه نقشه ای تو سرته؟!
اگه نگیم دوست دارم، میگن پای کسه دیگه ای وسطه؟!
اگه زیاد بهشون زنگ بزنیم، میگن اعتماد نداری؟!
اگه یه مدت زنگ نزنیم، میگن مثل اینکه سرت خیلی شلوغه!
اگه تو خونه زیاد بخندیم، میگن دیوونه شدی؟
اگه نخندیم، میگن چه مرگته لندهور!!
اگه شام بخوایم، میگن همه اش به فکر شکمه. اگه شام نخوایم، میگن زلیل مرده معلوم نیست شام با کی کوفت کرده!!
اگه... اگه... اگه... ولی هرچی میخوان بزار بگن.


میخوای باور کن، میخوای باور نکن، ولی واقعیت داره!

میدونی شباهت دختر خوب با دایناسور چیه؟ .............. اینه که نسل هردو منقرض شده!بخاطر هیچکس...

ازم پرسید به خاطره کی زنده هستی؟ با اینکه دوست داشتم با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو"، بهش گفتم : "بخاطر هیچکس" پرسید : پس به خاطره چی زنده هستی؟ با اینکه دلم داد میزد "به خاطر دله تو"، با یه بغز غمگین بهش گفتم "بخاطر هیچّی" ازش پرسیدم : تو بخاطر چی زنده هستی؟ در حالی که اشک تو چشمش جمع شده بود گفت : بخاطر کسی که بخاطر هیچ زندست.!نگو،حتی اگه ...

دروغ نگو (حتی اگر مجبور بودی)
غیبت نکن(حتی اگر به تو بد کرده بود)
تهمت نزن(حتی اگر دشمن تو بود)
زیاد حرف نزن(حتی اگر خیلی حرف داشتی)
گریه نکن(حتی اگر دلت خیلی پر بود)
فریاد نکش(مگر دخال یک بالش)
با کسی صمیمی نباش(حتی اگر خیلی دوسش داشته باشی)!!! این یک نصیحت بود.
مکتب عشق...

گویند که مکتب عشق را 10 کلاس است 1-نگاه
2-عشق
3-مهر و محبت
4-عاطفه و احساس
5-دوستی
6-خواستن
7-بوسه
8-ازدواج
9-زندگی
10-مرگ!!!هوای خودت رو داشته باش!

به شیشه گفتم 'دوستت دارم' شکست، به گل گفتم 'دوستت دارم' پژمرد. به دریا گفتم 'دوستت دارم' خشکید. حالا به تو میگم 'دوستت دارم'، هوای خوتو رو داشته باش!!بزرگترین آرزو...

بزرگترین آرزویم این بود که کوچک ترین آرزوی تو باشم.

/ 0 نظر / 5 بازدید