ازدواج رویایی


قبل از ازدواج: حرف هایشان را می زنند

مرد: با این حرفت خوشحالم می کنی

زن:می خوای از پیشت برم؟

مرد: فکرشم نکن

زن: منو دوست داری؟

مرد: البته

زن: تا حالا به من خیانت کردی؟

مرد: نه چرا این سوالو می پرسی

زن:منو مسافرت می بری؟

مرد: مرتب

زن: منو کتک می زنی؟

مرد: به هیچ وجه

زن: می تونم بهت اعتماد کنم؟

.............................بعد از ازدواجشان همین متن را از پایین به بالا بخوانید!!..................   
زن: میخوای منو خر کنی؟!
مرد: بله اما میخوام نفهمی
زن: میدونستم
مرد: خوب حالا چیکار میخوای بکنی؟
زن: هیچی
مرد: جدا؟
زن : بله حقیقتا
مرد: شوخی میکنی؟
زن: نه راست میگم
مرد: منظور؟
زن: خوب خودت میدونی عزیز دلم شوهر قطعیه و تو هم گیرم اومده باید صدقه بندازم
مرد: اها از اون نظر!
زن: اره از همون نظر بی نظر تو
مرد: خوب مرهیه چند
.
.
.
.
(به دلیل عشوه فراوان خانم و.. اینا پاک شد! ارنستو رومل)

مرد: دردت به جونم باشه هرچی تو بگی

بعد ازدواج: مرد در زندان زن خوشبخت

/ 0 نظر / 2 بازدید