ضد حال یعنی...

ضد حال یعنی: 1-روز کنکور خواب بمونی!!
2-سربازی بیفتی لب مرز
3-وقتی داری با یکی آشنا میشی (چت) و کار به شماره میرسه کارتت تموم شه
4-ضد حال یعنی با 75/9 افتادن
5-وقتی تو ماشین داری افه میای خاموش کنی.
6-ضد حال یعنی وقتی با دوست دختر دومت میری بیرون دوست دختر اولت رو ببینی با دوست پسر دومش!!

/ 0 نظر / 2 بازدید