دختری در حال دادن آدرس آپارتمان خود به دوست پسرش بود.

دختر گفت: بیا جلوی آپارتمانی که من در اون زندگی می کنم و واحد شماره ۱۴A را پیدا کن. سپس با آرنجت دکمه ۱۴A را فشار بده. اومدی داخل آسانسور سمت راستت هست. با آرنجت شماره ۱۴ رو فشار بده. وقتی از آسانسور اومدی بیرون آپارتمان من سمت چپ قرار داره. با آرنجت زنگ درو بزن. من درو برات باز می کنم.

دوست پسرش گفت؛ عزیزم آدرس سر راست بود ولی چرا من باید کارام از آرنجم استفاده کنم؟

دختر گفت؛ خدای من، تو که نمی خوای دست خالی بیای! می خوای؟
/ 0 نظر / 5 بازدید